Inici El Consell Tràmits
 

Llicència de pesca marítima recreativa individual



Darrera modificació: 18/01/2022

Tramitar.

Objecte del Tràmit: Obtenir la llicència de pesca marítima recreativa individual, la qual permet pescar des de terra. Té una validesa de 3 anys.
 
Àmbit de responsabilitat: Departament d'economia i territori. Servei de pesca.
 
Qui ho pot demanar: Qualsevol persona major de 14 anys. Les persones menors de 14 anys poden practicar la pesca des de terra sense necessitat de la llicència individual.
 
Requisits a complir: Tenir 14 anys.
 
Documentació a presentar: - Sol·licitud (model oficial). Es facilita en el moment de sol·licitar les dades personals.
- Una fotocòpia del DNI o, en el cas d’estrangers, del NIE, del passaport o del document governatiu del país reconegut per l’Administració espanyola per a la primera expedició. Aquest document no és necessari en el cas de renovacions.
Tampoc no serà necessària l'aportació de la fotocòpia del DNI o NIE si el sol·licitant, en el moment de tramitar la llicència, ens signa un document de consentiment perqué puguem consultar les seves dades d'identitat a través de la plataforma Pinbal (verificació telemàtica de dades).
- Comprovant del pagament de la taxa corresponent.
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: Al Servei d'atenció ciutadana (SAC) o a Sa Granja i Sa Roqueta
Per telèfon (només informació): 971 356050
Per correu: Pl. de la Biosfera, 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació):
Correu electrònic (només informació): info.sac@cime.es
Altres:
Plana web:
 
Què ha de fer el ciutadà:
Adreçar-se a les oficines d'atenció indicades i presentar la documentació requerida. La llicència s'entregarà al moment.
Terminis de ciutadà: Ho pot sol·licitar en qualsevol moment.
Terminis del Consell Insular: Es tracta d'un tràmit de resolució immediata.
Tarifes aplicables: 2022: 26,21 €; duplicats: 10,78 €. Per a persones jubilades i majors de 65 anys és gratuïta.
Resposta al ciutadà: Presencialment o per correu postal
 
Marc Legal: - Reial Decret 560/1995, que regula les talles mínimes (BOE núm. 84).
- Reial Decret 347/2011, que regula la pesca a les aigües exteriors.
- Llei 6/2013, de 7 de novembre, de pesca marítima, marisqueig i aqüicultura a les Illes Balears.
- Decret 34/2014, d'1 d'agost, pel qual es fixen els principis generals de la pesca recreativa i esportiva a les aigües interiors de les Illes Balears.
- Correcció d'errades de 20 de setembre de 2014, al Decret 34/2014 de pesca.
- Resolució del director general de Pesca i Medi Marí, de 21 de desembre de 2017, per la qual s’estableixen els dies hàbils per a la pràctica de la pesca recreativa a l’àrea C de la Reserva Marina del Nord de Menorca.
- Decret 26/2019, de 12 d’abril, pel qual s’estableix la Reserva Marina de l’Illa de l’Aire i s’hi regulen les activitats d’extracció de flora i fauna marina i les activitats subaquàtiques.
 
Sentit del Silenci Administratiu:
 
Observacions: Les llicències de les altres comunitats autònomes també són vàlides per poder pescar a les Illes Balears.
En general es pot pescar fins a 5 kg més una peça per llicència i dia.

Important:
Hi ha algunes espècies que tenen una talla mínima de captura. S'han de respectar també els períodes de veda per al raor i el verderol.
Publicació del Decret 34/2014, d'1 d'agost, pel qual es fixen els principis generals de la pesca recreativa i esportiva a les aigües interiors de les Illes Balears.

Important per a la pesca a l'àrea C de la Reserva Marina del Nord de Menorca.
Resolució del director general de Pesca i Medi Marí, de 21 de desembre de 2017, per la qual s’estableixen els dies hàbils per a la pràctica de la pesca recreativa a l’àrea C de la Reserva Marina del Nord de Menorca.

 


Documents Relacionats:
 
Model de representació voluntària davant del Consell Insular de Menorca
Model de representació apud acta electrònic
Llibret informatiu sobre la pesca recreativa a les Illes Balears (edició 2021)
Cuaderno informativo sobre la pesca recreativa en las Illes Balears (edición 2021)
Llei 6/2013, de 7 de novembre, de pesca marítima, marisqueig i aqüicultura a les Illes Balears
Ordre de 13-06-12, que regula la recollida de bogamarins
Correcció d'errades de 20 de setembre de 2014, al Decret 34/2014 de pesca
Decret 34/2014, d'1 d'agost, pel qual es fixen els principis generals de la pesca recreativa i esportiva a les aigües interiors de les illes Balears
Reial Decret 347/2011, d'11 de març, que regula la pesca marítima recreativa en aigües exteriors
Reial Decret 560/1995, que regula les talles mínimes de determinades espècies de pesca
Reial Decret 2510/1977, de 5 d'agost, que regula la delimitació de les aigües exteriors (pesca)
Resolució de 21 de desembre de 2017, per la qual s’estableixen els dies hàbils per a la pràctica de la pesca recreativa a l’àrea C de la Reserva Marina del Nord de Menorca
Decret 26/2019, de 12 d’abril, pel qual s’estableix la Reserva Marina de l’Illa de l’Aire I s’hi regulen les activitats d’extracció de flora i fauna marina i les activitats subaquàtiques
Modelo de representación voluntaria ante el Consell Insular de Menorca
Modelo de representación apud acta electrònico


 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ